AndersBergqvist3.jpg

ATT SÄNKA SKADEKOSTNADER OCH KAPA RISKNIVÅER - I SAMVERKAN

ANDERS BERGQVIST
GENERALSEKRETERARE, BRANDSKYDDSFÖRENINGEN

När Anders Bergqvist, generalsekreterare för Brandskyddsföreningen, intar Di Försäkrings scen är budskapet tydligt: en satsning på skadeprevention återbetalar sig mångdubbelt i minskningar av skadekostnad.

Brandskyddsföreningen startades av försäkringsbolagen för snart 100 år sedan, i syfte att kunna hantera den osäkra risken kring brand. Än idag är brand en stor kostnad för försäkringsbolagen, vars skadebelopp till följd av brand uppgår till omkring 4-5 miljarder kronor per år.

"Fem procent av brandskadorna inom Företag & Fastighet stod för 37% av de totala skadekostnaderna 2015", berättar Anders Bergqvist.

Även om brandskador inte är särskilt vanliga i frekvens, så är kostnaden av varje skada väldigt hög. Fem procent av brandskadorna inom Företag & Fastighet stod för 37% av de totala skadekostnaderna 2015, berättar Anders Bergqvist och exemplifierar med branden som ägde rum på Stureplan i november.

– Skadorna i den branden beräknas uppgå till omkring 500 miljoner, vilket alltså är resultatet av en enda felaktighet, i en byggnad och vid ett tillfälle. Så potentialen i att minska dessa skador är enorm, säger Bergqvist.

Brandskyddsföreningen arbetar med två metoder för att minimera skadekostnaderna, genom preventiva metoder och genom restvärderäddning.

Prevention
För att minimera skaderisken tar Brandskyddsföreningen fram normer och riktlinjer som försäkringsbolagen pekar på i sina försäkringsvillkor. Utifrån riktlinjerna tar sedan Brandskyddsföreningen fram certifieringar för både företag och individer, samt arbetar med besiktning och utbildning. Som exempel på en framgångsrik preventionsinsats lyfter Bergqvist konceptet HetaArbeten. För att minska skaderisken vid arbeten med verktyg och utrustning som alstrar värme eller gnistor - så kallade Heta Arbeten - lanserade Brandskyddsföreningen tillsammans med de flesta försäkringsbolagen en preventionskampanj bestående av regelverk, utbildning och certifiering.

– Idag är cirka 350 000 personer certifierade för HetaArbeten, och insatsen beräknas spara omkring 1-1,5 miljarder kronor per år, förklarar Anders Bergqvist.

Restvärderäddning
Ungefär två tredjedelar av skadorna vid en brand uppstår efter att räddningstjänsten lämnat platsen. Genom restvärderäddning ser Brandskyddsföreningen till att arbetet med att hålla nere skadorna fortsätter även efter att räddningstjänsten avslutat sitt arbete vid bränder, vattenskador, miljöskador, trafikskador, godsskador och naturkatastrofer.

– Dels har vi avtal med alla räddningstjänster i Sverige att stanna kvar och göra mer. Därtill har vi även 90 restvärdeledare som åker ut till platsen för att minska skadeutvecklingen och snabbt få igång företagets produktion igen, förklarar Bergqvist och berättar att Brandskyddsföreningen ifjol gjorde över 10 000 restvärdeinsatser.

Avslutningsvis betonar Bergqvist att data är nyckeln till framgång för såväl preventivt arbete som restvärderäddning.

– För att jobba effektivt med skadeprevention så måste man ha data som skapar kunskap och förmåga att agera. Där sitter alla försäkringsgivare idag på sin lilla del av datan, men ingen har hela bilden, säger Anders Bergqvist.

Brandskyddsföreningen tar nu därför initiativ till att bygga upp mer gemensam skadepreventiv data, som gör det möjligt för branschen att jobba ännu effektivare i framtiden.

Key Takeaways:

  • Satsning på skadeprevention återbetalar sig mångdubbelt i minskningar av skadekostnad.
     
  • Tydliga riktlinjer, certifiering och utbildning har haft god effekt.
     
  • Data är nyckeln till effektiv skadeprevention.